QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA CÔNG TÁC SINH VIÊN (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2019 VỀ SAU)

 QUY ĐỊNH CHUẨN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

 (Ban hành kèm theo Quyết định Số  225/QĐ-ĐHPT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Phan Thiết)

**************

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về chuẩn hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên trình độ đại học (bằng thứ nhất) hệ chính quy tập trung tại Trường đại học Phan Thiết và quản lý hoạt động công tác xã hội bao gồm: những quy định chung; nội dung và chuẩn tham gia công tác xã hội; tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động công tác xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Quy định này áp dụng đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2019 và các khóa tuyển sinh kế tiếp.
 2. Văn bản này quy định việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác xã hội (CTXH) đối với SV hệ chính quy bao gồm nội dung CTXH, tổ chức & đánh giá SV tham gia hoạt động CTXH, sử dụng kết quả CTXH để xét tốt nghiệp SV hệ chính quy.
 3. Quy định này không áp dụng đối với các sinh viên thuộc các chương trình liên kết.

Điều 3. Cơ sở pháp lý ban hành quy định

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Luật Giáo dục đại học năm 2012, tại Khoản 3, Điều 60 quy định nhiệm vụ của người học: “Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.
 2. Quy chế học sinh, sinh viên đối với các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo) tại Khoản 7, Điều 4 quy định nhiệm vụ của sinh viên: “Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học.

Điều 4. Mục đích xây dựng quy định

 1.  Phát huy tinh thần xung kích của SV, tình nguyện vì cộng đồng, nhân ái, tương trợ và chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề đang được nhà trường và xã hội quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của SV đối với bản thân và cộng đồng;
 2. Rèn luyện & nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động thực tiễn; hình thành các kỹ năng sống, trao dồi bản lĩnh tổ chức công việc cho SV trước khi ra trường.
 3. Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người học, nâng cao chuẩn đầu ra của sinh viên Trường.
 4. Kết nối nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng Trường thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong sinh viên.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

 1. Công tác xã hội (CTXH): là hoạt động góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người và con người, hạn chế phát sinh các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới một xã hội lành mạnh, công bằng, hạnh phúc cho người dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.
 2. Ngày công tác xã hội: là đơn vị thời gian quy đổi tham gia hoạt động công tác xã hội theo Điều 8 Quy định này. Số ngày công tác xã hội được quy định theo thang điểm, 01 ngày công tác xã hội tương đương với 10 điểm công tác xã hội.
 3. Chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội: là số ngày công tác xã hội tối thiểu mỗi sinh viên phải đạt để được công nhận xét tốt nghiệp.

Điều 6. Yêu cầu chung

 1. Phòng Công tác Chính trị Sinh viên – Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên, các Khoa đào tạo, đơn vị phục vụ đào tạo, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên chịu trách nhiệm định hướng, tư vấn và hỗ trợ tổ chức các hoạt động công tác xã hội để sinh viên có điều kiện tham gia.
 2. Sinh viên chủ động tìm hiểu, đăng ký và tham gia các hoạt động công tác xã hội do các đơn vị trong Trường tổ chức hoặc các hoạt động xã hội ở bất cứ địa phương nào nếu phù hợp điều kiện, khả năng của bản thân để đảm bảo đủ số ngày công tác xã hội tích lũy theo quy định. Đối với các hoạt động do những đơn vị bên ngoài Trường tổ chức, Nhà trường chỉ công nhận các hoạt động do chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhóm tình nguyện chính danh. Nhà trường có quyền quyết định công nhận hay từ chối quy đổi ngày công tác xã hội nếu các hoạt động không phù hợp, không rõ ràng, không trung thực hoặc có xác nhận sinh viên cung cấp thông tin, báo cáo kết quả thiếu trung thực.
 3. Trường khuyến khích sinh viên chủ động thành lập các nhóm sinh viên để tổ chức thực hiện các hoạt động CTXH. Đối với các hoạt động CTXH do các nhóm sinh viên chủ động tổ chức phải có sự động ý và thực hiện theo quy định của Nhà trường.

 

Chương II

NỘI DUNG VÀ CHUẨN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

Điều 7. Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội

Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 150 điểm công tác xã hội tương đương với 1  5 ngày công tác xã hội trong toàn khóa học tại Trường để được xét tốt nghiệp.

Trường hợp sinh viên hoàn thành khóa học trước thời hạn, sinh viên phải tích lũy tối thiểu số ngày CTXH tương đương với số năm hoàn thành khóa học.

Điều 8. Nội dung các chương trình công tác xã hội.

Phòng Công tác chính trị sinh viên, các Khoa đào tạo, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường xây dựng kế hoạch và định hướng các nội dung hoạt động cụ thể, trong đó tập trung các vấn đề sau:

 1. Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, xuân tình nguyện, đêm hội trăng rằm, tiếp sức mùa thi, tư vấn hướng nghiệp-tuyển sinh, tiếp sức tân sinh viên; hoạt động cứu trợ thiên tai hoặc vận động quyên góp giúp đồng bào bị thiên tai,…
 2. Tham gia các hoạt động công ích phục vụ nhà trường, phục vụ lợi ích của SV; tham gia các hoạt động công ích phục vụ các nhu cầu cấp thiết của xã hội, nơi cư trú do các đơn vị trong & ngoài trường đề nghị, tổ chức;
 3. Tham gia hoạt động giữ gìn & bảo vệ môi trường; tuyên truyền và phổ biến pháp luật;
 4. Tham gia các hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các bệnh nhân nghèo, neo đơn đang điều trị tại các bệnh viện hay tại nhà;
 5. Tham gia hoạt động dạy nghề cho thanh niên; dạy kèm cho các em thuộc gia đình khó khăn ở địa phương; tham gia hoạt động quyên góp sách, vở, phương tiện, đồ dùng giảng dạy & học tập, xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo, cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn;
 6. Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, hội, lớp, ban chủ nhiệm câu lạc bộ (nếu SV kiêm nhiều nhiệm vụ, tính một mức cao nhất); tham gia tổ chức các hoạt động phong trào đoàn thể hoặc hỗ trợ SV trong đời sống, học tập và sinh hoạt mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng SV;
 7. Các hoạt động không mang tính chất CTXH như: xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật, chiếu phim; xem & cổ vũ thi đấu thể thao; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử; đi du lịch; tham dự hội thảo; sinh hoạt tại các Câu lạc bộ… tùy tính chất, mức độ chương trình Nhà trường sẽ có thông báo tính điểm cụ thể.
 8. Khi SV tham gia hoạt động CTXH đã được trả tiền công hoặc trả phí, thì không đươc tính ngày công tác xã hội.
 9. Các lĩnh vực & nội dung hoạt động khác do Nhà trường quy định, bổ sung.

Điều 9. Công tác đánh giá

Việc tổ chức triển khai, đánh giá, quản lý, sử dụng kết quả ngày CTXH được thực hiện thường xuyên, tổng kết theo năm học và kết quả tích lũy trong suốt thời gian học tập tại Trường. Cơ sở ghi nhận thông qua các minh chứng sau đây:

 1. Đối với hoạt động do Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức: việc đánh giá sẽ do Đoàn Hội Trường tiến hành thông qua kế hoạch tổ chức chương trình và danh sách sinh viên đăng ký tham gia đã được phê duyệt, việc quy đổi ngày CTXH được thực hiện theo Điều 10 của Quy định này. Đối với các hoạt động chưa được phê duyệt sẽ không được đánh giá và quy đổi.
 2. Đối với các hoạt động do các Khoa đào tạo, đơn vị phục vụ đào tạo, công đoàn, các nhóm sinh viên tổ chức: việc đánh giá sẽ do Phòng Công tác Chính trị Sinh viên – Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên thực hiện thông qua kế hoạch và danh sách sinh viên đăng ký tham gia đã được phê duyệt (đơn vị tổ chức xác nhận hoặc được phê duyệt). Đối với các hoạt động chưa được phê duyệt sẽ không được đánh giá và quy đổi.
 3. Đối với các hoạt động bên ngoài Nhà trường tổ chức: việc đánh giá sẽ do Phòng Công tác Chính trị Sinh viên – Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên thực hiện. Sinh viên tham gia hoạt động, khi hoàn thành phải gửi kèm minh chứng để được đánh giá, quy đổi ngày CTXH (theo thông báo của Phòng CTCTSV-QHDN&HTVLSV). Minh chứng được công nhận gồm: Giấy xác nhận/Chứng nhận có ký tên và đóng dấu của đơn vị tổ chức và hình ảnh tham gia hoạt động.
 4. Đối với các hoạt động năm ngoài bảng quy đổi ngày công tác xã hội đối với các hoạt động thường niên (Điều 10), Phòng CTCTSV-QHDN&HTVVLSV sẽ tính toán quy đổi dựa trên các hoạt động có tính chất tương tự tại Điều 10.

Trường hợp sinh viên có hành vi không trung thực trong công tác báo cáo kết quả hoạt động ngày CTXH, khi bị phát hiện sinh viên sẽ bị đánh giá mức điểm rèn luyện kém trong năm học tương ứng và bị xử lý kỷ luật theo theo quy định.

Điều 10. Bảng quy đổi ngày công tác xã hội đối với các hoạt động thường niên

Lĩnh vực CTXH Nội dung & định lượng Thang điểm Quy đổi ngày CTXH
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Tham gia đội hình đóng quân thường trực 100 10
Tham gia đội hình không đóng quân thường trực 20→40 2→4
Tham gia đội hình chuyên, ban chỉ huy chiến dịch 10→50 1→5
Tham gia các hoạt động hè tại địa phương 10→30 1→3
Hiến máu tình nguyện Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện (01 lần) 10→30 1→3
Trực tiếp hiến máu tình nguyện (01 lần) 10 1
Xuân tình nguyện Tham gia đội hình đóng quân thường trực 50 5
Tham gia đội hình không đóng quân thường trực 30→50 3→5
Tham gia đội hình chuyên, ban chỉ huy chiến dịch 10→30 1→3
Tham gia các hoạt động xuân tình nguyện tại địa phương hoặc các đơn vị tổ chức 10→30 1→3
Đêm hội trăng rằm Tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 30→50 3→5
Tham gia xuyên suốt chương trình 10 1
Chương trình Tiếp sức mùa thi, Hỗ trợ Tân sinh viên (Tham gia xuyên suốt chương trình) Tham gia chương trình do Trường tổ chức 10→50 1→5
Tham gia chương trình do địa phương và các trường THPT tổ chức 10→30 1→3
Tư vấn hướng nghiệp-tuyển sinh Tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ Ban tuyển sinh công tác tứ vấn tuyển sinh tại các trường THPT 50→100 5→10
Được huy động tham gia ngày Hội tư vấn do các Báo tổ chức (01 lần) 10→20 1→2
Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh do các Khoa/CLB/Đội/Nhóm tổ chức 10→20 1→2
Giới thiệu, kết nối và hướng dẫn học sinh các Trường THPT tham quan trường Đại học Phan Thiết 10→30 1→3
Hoạt động cứu trợ thiên tai Tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai (01 lần) 10→20 1→2
Tham gia trực tiếp hoạt động cứu trợ thiên tai (01 lần) 10→20 1→2
Tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai (01 đợt) 10→30 1→3
Hoạt động công ích phục vụ trong trường Tham gia ngày chủ nhật xanh (01 buổi) 5 0,5
Tham gia ngày chủ nhật xanh (01 ngày) 5→10 0,5→1
Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 buổi) 10 1
Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 ngày) 10→20 1→2
Hoạt động công ích phục vụ cộng đồng ngoài trường Tham gia hoạt động tình nguyện tại địa bàn dân cư do địa phương tổ chức, huy động (01 buổi). 10→20 1→2
Tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp địa bàn dân cư (01 buổi). 5→10 0,5→1
Tham gia hoạt động phân luồng, hướng dẫn giao thông góp phần làm giảm ách tắt & tai nạn giao thông tại địa bàn dân cư (01 lần). 5→10 0,5→1
Hoạt động bảo vệ môi trường Tổ chức hoặc vận động cộng đồng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của biến động khí hậu, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu,… (01 lần) 5→10 0,5→1
Tham gia hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp tại trường hoặc nơi cư trú (01 lần) 5→10 0,5→1
Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tổ chức hoặc vận động cộng đồng tham gia hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật (01 lần) 5→10 0,5→1
Chăm sóc các đối tượng chính sách Tham gia thăm & phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương & bệnh binh (01 lần) 5→10 0,5→1
Tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ (01 lần) 5→10 0,5→1
Tổ chức quyên góp để xây nhà tình nghĩa, tình thương  (01 đợt). 10→30 1→3
Chăm sóc người già, trẻ em khó khăn Tổ chức các đoàn đến chăm sóc người già cô đơn tại các trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi (01 lần). 5→10 0,5→1
Tham gia chăm sóc người già cô đơn tại các trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi (01 lần). 5→10 0,5→1
Tổ chức các đoàn đến chăm sóc các cháu tại các trung tâm tình nguyện (01 lần) . 5→10 0,5→1
Tham gia chăm sóc các cháu tại các trung tâm tình nguyện (01 lần). 5→10 0,5→1
Tham gia chăm sóc người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện hoặc gia đình (01 lần). 5→10 0,5→1
Dạy nghề, chuyên môn cho thanh niên Tham gia dạy nghề, chuyên môn cho thanh niên địa phương (01 tuần) 20→30 2→3
Tham gia giúp địa phương tin học hóa công tác quản lý (01 tuần) 20→30 2→3
Dạy học cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn Tham gia phổ cập văn hóa cho các cháu theo yêu cầu của địa phương (01 tuần) 20→30 2→3
Tham gia dạy kèm các cháu có hoàn cảnh khó khăn (01 tuần) 20→30 2→3
Quyên góp ủng hộ các địa phương khó khăn Tổ chức quyên góp hỗ trợ cho các địa phương khó khăn (01 đợt) 10→20 1→2
Tổ chức các hoạt động giao lưu, đỡ đầu các trường học vùng khó khăn (01 lần) 10→20 1→2
Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, hội, lớp, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, hội từ cấp trường trở lên (có QĐ bổ nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm vụ, đánh giá trách nhiệm cuối năm/tính theo năm học ) 20→40 2→4
Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, hội cấp khoa/TT & tương đương (có QĐ bổ nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm vụ, đánh giá trách nhiệm cuối năm/tính theo năm học ) 15→30 1,5→3
Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ chi đoàn, chi hội, lớp, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đội cờ đỏ (có QĐ bổ nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm vụ, đánh giá trách nhiệm cuối năm/tính theo năm học ) 10→20 1→2
Tổ chức và tham gia các phong trào Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào (ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo,…/ theo đợt hoặc hội thi, hội thao/ cấp trường. 15→30 1,5→3
Tổ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào (ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo,…/ theo đợt hoặc hội thi, hội thao/ cấp khoa/TT. 10→20 1→2
Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) văn hóa, chuyên môn, tay nghề, văn nghệ, thể dục thể thao,…/cấp quốc tế/theo cuộc thi 15→30 1,5→3
Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) văn hóa, chuyên môn, tay nghề, văn nghệ, thể dục thể thao,…/cấp tỉnh, thành phố, ngành /theo cuộc thi 10→20 1→2
Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) văn hóa, chuyên môn, tay nghề, văn nghệ, thể dục thể thao,…/cấp trường /theo cuộc thi 5→10 0,5→1
Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) văn hóa, chuyên môn, tay nghề, văn nghệ, thể dục thể thao,…/cấp khoa/TT/theo cuộc thi 5 0,5
Hoàn thành nhiệm vụ ban tự quản, cộng tác viên do các đơn vị trong trường cử & giao việc, đánh giá trách nhiệm cuối năm /theo năm học. 10→20 1→2
Hoàn thành nhiệm vụ tư vấn viên do các đơn vị trong Trường cử & giao việc, đánh giá trách nhiệm cuối năm /theo năm học. 10→20 1→2
Hoàn thành nhiệm vụ trợ lý giảng dạy do bộ môn/khoa cử & giao việc, đánh giá trách nhiệm cuối học kỳ/theo học kỳ (SV tự nguyện không nhận thù lao). 10→20 1→2

 

Ghi chú: Căn cứ kết quả (chất lượng & khối lượng) của SV tham gia hoạt động xã hội để đánh giá, chấm điểm theo khung điểm quy định.  

Trừ ngày công tác xã hội đối với các trường hợp sau:

– SV đăng ký tham gia hoạt động CTXH, nhưng không thực hiện nội dung đã đăng ký mà không có lý do hoặc lý do không chính đáng bị trừ 01 ngày CTXH;

– SV đăng ký tham gia hoạt động CTXH, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của hoạt động, tổ chức, nhà trường, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên và bị trừ ngày CTXH từ 01 đến toàn bộ số ngày đã tích lũy được.

– Các hoạt động được tính trên một lần tham gia. Đối với 1 hoạt động quy đổi tối đa không quá 10 ngày CTXH trong một năm.

– Các trường hợp khác do Phòng CTCTSV-QHDN&HTVLSV xem xét quyết định.

Quy đổi điểm thành ngày CTXH trước khi xét tốt nghiệp:

Lấy tổng điểm hoạt động CTXH  SV đã tích lũy chia cho 10 (số lẻ dưới 5 làm tròn xuống; tròn 5 điểm, quy đổi thành nửa ngày CTXH; trên 5 làm tròn thành 10, quy đổi thành một ngày CTXH).

Điều 11. Miễn giảm ngày công tác xã hội

Trong trường hợp vì lý do sức khỏe dẫn đến sinh viên rất khó khăn hoặc không thể tham gia các hoạt động CTXH, sinh viên phải có đơn đề nghị và kèm theo xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế để Nhà trường xem xét việc miễn, giảm tham gia hoạt động CTXH.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Điều 12. Quy trình thực hiện

Việc tổ chức thực hiện chương trình CTXH theo quy trình gồm các bước sau đây:

Việc tổ chức triển khai, đánh giá, quản lý, sử dụng kết quả ngày CTXH được thực hiện bởi P.CTCSV-QHDN&HTVLSV thông qua ứng dụng Excel trên Microsoft để quản lý. Việc tổ chức nội dung hoạt động CTXH theo quy trình gồm các bước sau đây:

Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH

Kế hoạch, hoạt động có tính ngày CTXH được xây dựng định kỳ hoặc đột xuất tùy theo yêu cầu thực tế hoạt động của Trường. Kế hoạch nêu rõ: Nội dung hoạt động, không gian & thời gian tổ chức; đơn vị chủ trì tổ chức & đánh giá, ban tổ chức triển khai hoạt động CTXH; quy mô SV có thể tham gia, đối tượng SV tham gia; dự kiến số điểm & số ngày CTXH được quy đổi; dự toán kinh phí & nguồn chi.

Hoạt động tại trường:

– Trưởng các khoa/phòng/ban/TT; Ban thường vụ, Ban thư ký tổ chức Đoàn – Hội từ cấp khoa trở lên quyết định tổ chức hoạt động CTXH để SV đăng ký tham gia;

– Ban đại diện lớp, BCH chi đoàn, chi hội có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo các đơn vị tổ chức hoạt động CTXH để SV đăng ký tham gia.

Hoạt động tại các địa phương.

– Các đơn vị, tổ chức (tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn thể từ cấp cơ sở trở lên; công ty/doanh nghiệp; bệnh viện, trường học,…) đề xuất với nhà trường bằng văn bản cho phép SV về tham gia hoạt động CTXH. P.CTCSV-QHDN&HTVLSV, Đoàn trường & Hội SV trường là đầu mối tiếp nhận đề nghị nói trên và quyết định tổ chức hoạt động CTXH tại địa phương;

– Tập thể hoặc cá nhân SV chủ động đề xuất với địa phương để về tổ chức các hoạt động CTXH. Nếu địa phương đồng ý, đề xuất với nhà trường bằng văn bản cho phép tổ chức hoạt động CTXH. P.CTCSV-QHDN&HTVLSV, Đoàn trường & Hội SV trường là đầu mối tiếp nhận đề nghị nói trên và quyết định tổ chức hoạt động CTXH tại địa phương.

Bước 2: Tổ chức thực hiện & đánh giá hoạt động CTXH theo kế hoạch

 • Tại trường: Trưởng các khoa/phòng/ban/TT; Ban thường vụ, Ban thư ký tổ chức Đoàn – Hội cấp khoa & cấp trường chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức và đánh giá kết quả hoạt động CTXH do đơn vị triển khai.
 • Tại địa phương: P.CTCSV-QHDN&HTVLSV, Đoàn trường & Hội SV trường phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động CTXH tại địa phương. Với những hoạt động CTXH phức tạp, nguy hiểm, dài ngày, số lượng SV tham gia đông, phải ký hợp đồng trách nhiệm (hợp đồng, văn bản liên tịch, biên bản ghi nhớ,…) giữa trường với địa phương. P.CTCSV-QHDN&HTVLSV có trách nhiệm thẩm định, xác minh kết quả đánh giá CTXH của SV.
 • Với chương trình hoạt động CTXH có số lượng SV đăng ký tham gia vượt quá quy mô, ưu tiên cho sinh viên đăng ký trước.

Bước 3: Tổng hợp đánh giá (cho điểm) hoạt động CTXH

Tại trường: Các đơn vị chủ trì tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH gửi danh sách SV tham gia hoạt động CTXH về phòng P.CTCSV-QHDN&HTVLSV sau mỗi hoạt động.

Tại địa phương: P.CTCSV-QHDN&HTVLSV tiếp nhận danh sách SV đăng ký tham gia hoạt động công tác xã tại các địa phương để địa phương đánh giá & xác nhận.

Bước 4: Nhập kết quả đánh giá (nhập điểm) vào phần mềm quản lý

P.CTCSV-QHDN&HTVLSV tiếp nhận danh sách SV tham gia ngày CTXH, tiến hành nhập vào phần mềm quản lý.

Bước 5: Khiếu nại kết quả đánh giá hoạt động CTXH

Trong vòng 14 ngày sau khi công bố kết quả đánh giá hoạt động CTXH, SV được phép làm đơn khiếu nại. Đơn gửi trực tiếp cho đơn vị tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH mà SV đã tham gia. Trưởng đơn vị tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại của SV chậm nhất sau một tuần.

Sau khi giải quyết đơn khiếu nại của SV, kết quả đánh giá hoạt động CTXH có thay đổi, Trưởng đơn vị tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH có trách nhiệm điều chỉnh kết quả đánh giá của SV. 

Bước 6 : Lưu kết quả quả đánh giá hoạt động CTXH

P.CTCSV-QHDN&HTVLSV chịu trách nhiệm lưu (bản chính) bảng kết quả đánh giá hoạt động CTXH của SV trong toàn trường.

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị

Trách nhiệm của phòng/khoa/ban/TT, Đoàn – Hội: Tất cả các đơn vị trong toàn trường, tổ chức Đoàn thanh niên & Hội SV trường có trách nhiệm tổ chức chu đáo & đánh giá chính xác, khách quan, công bằng các hoạt động CTXH của SV.

 1. Trách nhiệm của P.CTCSV-QHDN&HTVLSV

– Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH do trưởng các đơn vị & tổ chức Đoàn – Hội đề xuất thông báo và hướng dẫn SV đăng ký;

– Quản lý về nội dung, kết quả hoạt động CTXH và thực hiện công tác lưu trữ, thống kê kết quả tích lũy số ngày CTXH của SV;

– Xử lý, thẩm định, xác minh các trường hợp khiếu nại (nếu có) khi SV tham gia hoạt động CTXH tại địa phương;

– Tổng hợp danh sách SV tích lũy đủ số ngày CTXH theo quy định trình Hội đồng xét tốt nghiệp cho SV.

– Tổng hợp và trình Hiệu trưởng danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các hoạt động công tác xã hội.

 1. Trách nhiệm của Khoa/Phòng/TT quản lý SV

– Trưởng khoa/Phòng/TT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV do đơn vị quản lý;

– Lập kế hoạch tổ chức & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV; nhập kết quả đánh giá các hoạt động do đơn vị mình tổ chức, danh sách SV chuyển phòng P.CTCSV-QHDN&HTVLSV để tổng hợp.

– Chỉ đạo & hỗ trợ Đoàn khoa, Liên chi Hội SV Khoa tổ chức thực hiện các hoạt động CTXH cho SV trong khoa; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động CTXH của Đoàn-Hội thuộc khoa;

– Khai thác các mối quan hệ của khoa, bộ môn, thầy/cô, cựu SV liên hệ với công ty/doanh nghiệp, địa phương nhằm đa dạng phương thức hoạt động CTXH và vận động thêm nguồn kinh phí tổ chức;

– Đôn đốc, nhắc nhở SV tham gia các hoạt động CTXH do đơn vị mình, các đơn vị khác trong trường hoặc tại các địa phương tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho SV tích lũy đủ số ngày CTXH theo quy định;

– Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân trong khoa (CBGV, SV) có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động CTXH cho SV.

 1. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên – Hội SV trường

– Lập kế hoạch và chỉ đạo các cấp Đoàn – Hội trực thuộc tổ chức thực hiện & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV; giải quyết các khiếu nại của SV; chuyển P.CTCSV-QHDN&HTVLSV HSSV bảng kết quả đánh giá hoạt động CTXH theo quy định;

– Liên hệ, tìm kiếm và giới thiệu thông tin các địa chỉ có thể tổ chức hoạt động CTXH cho các Khoa/Phòng/TT P.CTCSV-QHDN&HTVLSV xem xét, quyết định tổ chức hoạt động CTXH nhằm tạo điều kiện cho SV tham gia hoàn thành chương trình CTXH theo qui định. Cập nhật danh sách địa chỉ CTXH và cập nhật mới hằng năm cho nhà trường;

– Định kỳ tổ chức kiểm tra chéo giữa các các tổ chức Đoàn khoa/TT, Liên chi hội SV khoa/TT trong các khâu của quá trình tổ chức thực hiện & đánh giá hoạt động CTXH của SV; phối hợp với phòng Công tác HSSV thẩm định, xử lý các trường hợp khiếu nại kết quả đánh giá hoạt động CTXH tại địa phương;

– Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân trong tổ chức Đoàn – Hội có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động CTXH cho SV.

 1. Trách nhiệm của ban đại diện lớp SV

– Ban đại diện lớp phối hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV có trách nhiệm cập nhật & thông báo kịp thời kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH của Trường/Khoa/Đoàn-Hội đến SV trong lớp để đăng ký tham gia;

– Ban đại diện lớp phối hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV chủ động đề xuất với Nhà trường/Khoa/TT/Đoàn – Hội & các đơn vị ngoài trường tổ chức các hoạt động CTXH, tạo điều kiện thuận cho SV trong lớp tham gia tích lũy đủ số ngày CTXH theo quy định;

– Ban đại diện lớp phối hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV đề xuất lên khoa/TT/Đoàn – Hội biểu dương, khen thưởng các cá nhân trong lớp có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động CTXH.

 1. Trách nhiệm của sinh viên

– Tự chịu trách nhiệm về việc tích lũy đủ số ngày công tác xã hội tối thiểu theo quy định của Nhà trường trước khi được xét, công nhận tốt nghiệp;

– Chủ động, tự giác đăng ký tham gia & tham gia có trách nhiệm các hoạt động CTXH phù hợp do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, giới thiệu. SV có quyền tham gia hoạt động CTXH ở bất kỳ địa phương nào khi có điều kiện, không nhất thiết phải tham gia ở địa phương nơi cư trú.

Điều 14. Chế độ báo cáo, khen thưởng, kỷ luật

 1. Kết thúc các chương trình hoạt động, cuối năm học các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo về Ban Giám hiệu (thông qua phòng P.CTCSV-QHDN&HTVLSV) về kết quả triển khai thực hiện quy định.
 2. CTCSV-QHDN&HTVLSV, các Khoa/Phòng/TT, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đề xuất hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có những thành tích tiêu biểu, nổi bật trong quá trình thực hiện và hình thức xử lý kỷ luật trường hợp cá nhân không thực hiện quy định.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký thay thế bổ sung các quy định liên quan trước đây và áp dụng từ sinh viên khóa 2019 (sinh viên các khóa trước không thuộc đối tượng thực hiện của quy định này).
 2. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời để Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

 

(Quyết định Số 225/QĐ-ĐHPT ngày 14 tháng 08 năm 2020: Tải về)

Check Also

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022 KHÓA 2021 LỚP K13THO1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.