Lãnh đạo

LÃNH ĐẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

Họ tên Email

Số điện thoại

1 TS. Nguyễn Quang Tấn nqtan@upt.edu.vn

0903766808

2

ThS. Võ Quốc Tuấn vqtuan@upt.edu.vn

0983090917

3

ThS. Huỳnh Ngọc Tuấn tuanhn@upt.edu.vn

0869398649