Hình ảnh sinh viên tiêu biểu

SINH VIÊN TIÊU BIỂU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2018 – 2019

SINH VIÊN TIÊU BIỂU LỚP K10THO1 – KHÓA 2018

Họ tên: Huỳnh Lê Ngọc Kha
MSSV: K10THO0018
Điểm trung bình: 3.70/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 33
Đạt thành tích: Sinh viên Xuất sắc
Họ tên: Đào Thị Hoàng Nhiên
MSSV: K10THO0033
Điểm trung bình: 3.61/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 33
Đạt thành tích: Sinh viên Xuất sắc

Họ tên: Huỳnh Dương Minh Thư
MSSV: K10THO0040
Điểm trung bình: 3.45/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 33
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi
Họ tên: Phạm Thị Thùy Trang
MSSV: K10THO0043
Điểm trung bình: 3.33/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 33
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi
Họ tên: Cao Quốc Cường
MSSV: K10THO0004
Điểm trung bình: 3.24/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 33
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi

SINH VIÊN TIÊU BIỂU LỚP DH17TH – KHÓA 2017

Họ tên: Bùi Long Hoàng
MSSV: 1751010018
Điểm trung bình: 3.30/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 61
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi
Họ tên: Nguyễn Khánh Huy
MSSV: 1751010021
Điểm trung bình: 3.50/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 61
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi

SINH VIÊN TIÊU BIỂU LỚP DH16TH – KHÓA 2016

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà
MSSV: 1651010006
Điểm trung bình: 3.36/4.00
Số tín chỉ đã tích lũy: 97
Đạt thành tích: Sinh viên Giỏi