Năm 2017

STT

TÊN HỌC PHẦN LINK ĐCCT

GHI CHÚ

1 Hướng nghiệp 1 DCCT-HUONG NGHIEP  
2 Cơ sở dữ liệu 1 2 DCCT-CO SO DU LIEU 1  
3 Tiếng Anh 1 3 DCCT-TIENG ANH 1  
4 Tiếng Anh 2 4 DCCT-TIENG ANH 2  
5 Tin học đại cương 5 DCCT-TIN HOC DAI CUONG  
6 Tiếng Anh 3 6 DCCT-TIENG ANH 3  
7 Kỹ thuật lập trình 8 DCCT-KY THUAT LAP TRINH  
8 Pháp luật đại cương 9 DCCT-PHAP LUAT DAI CUONG  
9 Toán cao cấp A1 10 DCCT-TOAN CAO CAP A1  
10 Cơ sở dữ liệu 2 11 DCCT-CO SO DU LIEU 2  
11 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 12 DCCT-PHAN TICH THIET KE HE THONG THONG TIN  
12 Mạng máy tính 13 DCCT-MANG MAY TINH  
13 Toán cao cấp A2 14 DCCT-TOAN CAO CAP A2  
14 Kiến trúc máy tính 15 DCCT-KIEN TRUC MAY TINH  
15 Lập trình web cơ bản 16 DCCT-LAP TRINH WEB CO BAN  
16 Lập trình hướng đối tượng 17 DCCT-LAP TRINH HUONG DOI TUONG  
17 Hệ điều hành 18 DCCT-HE DIEU HANH  
18 Quản trị mạng 19 DCCT-QUAN TRI MANG  
19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20 DCCT-CAU TRUC DU LIEU VA GIAI THUAT  
20 Lập trình web nâng cao 21 DCCT-LAP TRINH WEB NANG CAO  
21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 22 DCCT-NHUNG NGUYEN LY CO BAN CHU NGHIA MAC LENIN 5 TC  
22 Công nghệ mã nguồn mở 23 DCCT-CONG NGHE MA NGUON MO  
23 Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 24 DCCT-TOAN ROI RAC VA LY THUYET DO THI  
24 Lập trình Windows 25 DCCT-LAP TRINH WINDOWS  
25 Bảo mật thông tin 26 DCCT-BAO MAT THONG TIN  
26 Lập trình Java 27 DCCT-LAP TRINH JAVA  
27 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 DCCT-TU TUONG HO CHI MINH  
28 Thương mại điện tử 29 DCCT-THUONG MAI DIEN TU  
29 Lý thuyết xác suất thống kê 30 DCCT-LY THUYET XAC SUAT THONG KE  
30 Khai thác dữ liệu 31 DCCT-KHAI THAC DU LIEU  
31 XML và ứng dụng 32 DCCT-XML VA UNG DUNG  
32 Hệ điều hành Unix 33 DCCT-HE DIEU HANH UNIX  
33 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 34 DCCT-DUONG LOI CACH MANG CUA DANG CSVN  
34 Thực tập tốt nghiệp 35 DCCT-THUC TAP TOT NGHIEP