Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo qua các Khóa của Khoa Công nghệ thông tin.

STT Tên ngành đào tạo Chương trình khung Chương trình đào tạo
1 Chương trình đào tạo Khóa 2013 Tải về Tải về
2 Chương trình đào tạo Khóa 2014 Tải về Tải về
3 Chương trình đào tạo Khóa 2015 Tải về Tải về
4 Chương trình đào tạo Khóa 2016 Tải về Tải về
5 Chương trình đào tạo Khóa 2017 Tải về Tải về
6 Chương trình đào tạo Khóa 2018 Tải về Tải về
7 Chương trình đào tạo Khóa 2019  Tải về Tải về
Trình độ Cao đẳng
1 Chương trình đào tạo CĐ khóa 2013-2014 Tải về Tải về