Chuẩn đầu ra các Khóa ngành Công nghệ thông tin

(Vui lòng click vào Tải về để xem chi tiết)

STT

Tên chuẩn đầu ra Nội dung

Ghi chú

1

Chuẩn đầu ra Khóa 2013, 2014

Tải về

 

2

Chuẩn đầu ra Khóa 2015, 2016

Tải về

 

3

Chuẩn đầu ra Khóa 2017

Tải về

 

4

Chuẩn đầu ra Khóa 2018

Tải về

 

5

Chuẩn đầu ra Khóa 2019, 2020

Tải về