Cố vấn học tập

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

Họ tên Lớp Email

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Hoàng Minh Nhật K10THO1 nhmnhat@upt.edu.vn

0938811369

 

2

Nguyễn Hữu Tiến K11THO1 nhtien@upt.edu.vn

0332750464

 

3

Đỗ Thị Kim Dung K12THO1 dtkdung@upt.edu.vn

0987876917

 
4 Võ Quốc Tuấn K13THO1

vqtuan@upt.edu.vn

0983090917