Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo qua các Khóa của Khoa Công nghệ thông tin.

STT Tên ngành đào tạo Tải về Ghi chú
1 Chương trình đào tạo Khóa 2013 Tải về  
2 Chương trình đào tạo Khóa 2014 Tải về  
3 Chương trình đào tạo Khóa 2015 Tải về  
4 Chương trình đào tạo Khóa 2016 Tải về  
5 Chương trình đào tạo Khóa 2017 Tải về  
6 Chương trình đào tạo Khóa 2018 Tải về  
7 Chương trình đào tạo Khóa 2019  Tải về  
Trình độ Cao đẳng
1 Chương trình đào tạo CĐ khóa 2013-2014 Tải về