Năm 2019

Các báo cáo công việc của Khoa qua các tuần năm 2019

  TUẦN   KÝ HIỆU MÃ HÓA TẢI VỀ  GHI CHÚ
101-BCT-KCNTT  
202-BCT-KCNTT
303-BCT-KCNTT
404-BCT-KCNTT
505-BCT-KCNTT
606-BCT-KCNTT
707-BCT-KCNTT
808-BCT-KCNTT
909-BCT-KCNTT