Báo cáo Năm

Báo cáo tình hình Khoa qua các năm học dưới đây:

NĂM HỌC KÝ HIỆU MÃ HÓA TẢI VỀ GHI CHÚ
  2014-2015   01-BCN-KCNTT Tải về  
  2015-2016   02-BCN-KCNTT Tải về  
  2016-2017   03-BCN-KCNTT Tải về    
  2017-2018   04-BCN-KCNTT Tải về