LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2019

LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2019

 CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020                                    

 

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện Phụ trách
THỨ 6

(13/9/19)

Sáng 8h00 – 11h00 Hội trường Kế toán – Tài Chính – Ngân hàng

Quản trị Kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Luật kinh tế

Giao lưu, tìm hiểu chính sách Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP HCM
THỨ 7

(14/9/19)

Sáng 8h00 – 11h00 Sảnh tầng trệt Tất cả các Ngành “Ngày hội UPT” chương trình giao lưu kết nối tân sinh viên.

Hội chợ việc làm kết nối doanh nghiệp

P.CTCTSV

ĐTN

QLĐT

TCHC

Khoa chuyên môn

THỨ 2

(16/9/19)

Sáng 8h00-11h00 Hội trường Đại học Phan Thiết

 

– Ngôn ngữ anh

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính ngân hàng

– Kế toán

Chuyên đề 1:

– Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề Biển Đông; tình hình biển Đông và vai trò của HSSV trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Chuyên đề 2

 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Hiến
THỨ 2

(16/9/19)

Chiều 14h00-17h00   – Luật Kinh tế

– Công nghệ thông tin

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị khách sạn

Chuyên đề 1:

– Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề Biển Đông; tình hình biển Đông và vai trò của HSSV trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Chuyên đề 2

 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Văn Hiến
THỨ 3

(17/9/19)

Chiều 13h30 – 17h00 Hội trường Đại học Phan Thiết

 

– Công nghệ thông tin

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị khách sạn

– Ngôn ngữ Anh

 Sáng tạo nội dung trên nền tảng số –         Color Man

Đỗ Văn Bửu Điền

–         Khương Dừa

 

THỨ 4

(18/9/19)

Sáng 8h00-9h30 Hội trường Đại học Phan Thiết

 

– Ngôn ngữ anh

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính ngân hàng

– Kế toán

Nội dung 1:

-Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội;

– Tìm hiểu Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

Phòng PA03 công an Tỉnh

 

9h30-11h00 Nội dung 2:

 – Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

– Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của  SV.

– Quan hệ giữa phòng quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm với sinh viên.

–   Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

– Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng ký tham gia.

Phòng CTCTSV

Đoàn TN – Hội SV

THỨ 4

(18/9/19)

Chiều 14h00-15h30

 

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

– Luật Kinh tế

– Công nghệ thông tin

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

-Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội;

– Tìm hiểu Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

Phòng PA03 công an Tỉnh
15h30-17h00 Nội dung 2

Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

– Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của  SV.

– Quan hệ giữa phòng quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm với sinh viên.

–   Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

– Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng ký tham gia.

Phòng CTCTSV

Đoàn TN – Hội SV

 

 

THỨ 5

(19/9/19)

Sáng 7h30-8h30 Hội trường Đại học Phan Thiết

 

–  Ngôn ngữ anh

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính ngân hàng

– Kế toán

Nội dung 1:

– Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

– Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

– Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

ThS. Võ Khắc Trường Thi
8h30-11h00 Nội dung 2:

Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập cho tân sinh viên.

 

TS. Lê Hoàng Việt Lâm

ThS. Nguyễn Mai Lâm

THỨ 5

(19/9/19)

Chiều 13h30-14h30 Hội trường Đại học Phan Thiết – Luật Kinh tế

– Công nghệ thông tin

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

– Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

– Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

– Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

ThS. Võ Khắc Trường Thi
14h30-17h00 Nội dung 2:

Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập cho tân sinh viên.

TS. Lê Hoàng Việt Lâm

ThS. Nguyễn Mai Lâm

THỨ 6

(20/9/19)

Sáng 8h00-9h30 Hội trường Đại học Phan Thiết – Ngôn ngữ anh

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh –

Kinh doanh  quốc tế

– Tài chính Ngân hàng

– Kế toán

Nội dung 1:

Triển khai mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược của Trường Đại học Phan Thiết.

Triển khai Đề án khởi nghiệp trong HSSV đến năm 2025

PGS.TS Võ Khắc Thường

 

    9h30-11h00 Nội dung 2:

Tính quốc tế

Triển khai các chương trình liên kết

TS. Trần Anh Dũng

 

THỨ 6

(20/9/19)

Chiều 14h00-16h00 Hội trường Đại học Phan Thiết – Luật Kinh tế

– Công nghệ thông tin

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

Triển khai mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược của Trường Đại học Phan Thiết.

Triển khai Đề án khởi nghiệp trong HSSV đến năm 2025

Tính quốc tế

Triển khai các chương trình liên kết

PGS.TS Võ Khắc Thường TS. Trần Anh Dũng

 

THỨ 7

(21/9/19)

Sáng 7h30 -11h00 Sảnh tầng trệt

 

Tất cả các Ngành Nội dung 1:

– Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông

Lễ ký thỏa thuận chấp hành Luật  ATGT

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
THỨ 7

(21/9/19)

Chiều 14h00 – 16h00 Hội trường Đại học Phan Thiết và các phòng học

 

Tất cả các ngành Kiểm tra các nội dung đã học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nếu không đạt sẽ phải kiểm tra lại. Có lịch cụ thể đính kèm

NỘI DUNG KHOA LÀM VIỆC VỚI TÂN SINH VIÊN

Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện Giáo viên phụ trách
THỨ 3

(10/9/19)

Chiều 15h00 – 17h00 Hội trường Ngôn ngữ Anh – Gặp gỡ trưởng- Phó khoa- trợ lý khoa, Cố vấn học tập. Giới thiệu thông tin chung về khoa và các hoạt động của khoa như chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

– Giới thiệu chương trình đào tạo của khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra thời khóa biểu năm học 2019-2020.Chương trình toàn khóa học, công tác cố vấn học tập, phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

– Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định…

– Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2019-2020

– Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp…

 

Trưởng, phó khoa

, Trợ lý khoa và cố vấn học tập

 

 
THỨ 4

(11/9/19)

Chiều 14h00 P.08 Tài chính – Kế toán – Ngân hàng
THỨ 5

(12/9/19)

Sáng 8h00 Hội trường Đại học Phan Thiết – Quản trị khách sạn

– Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

THỨ 5

(12/9/19)

Sáng 8h00 – 9h30 P.08 Công nghệ thông tin

 

THỨ 5

(12/9/19)

Sáng 9h30 – 11h00 P.08 Luật kinh tế
THỨ 6

(13/9/19)

Chiều 14h00 Hội trường – Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

 

LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA TÂN SV K2019

 

STT NGÀNH NGÀY THI THỜI GIAN SỐ LƯỢNG PHÒNG CÁN BỘ COI THI
1 – Ngôn ngữ Anh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính ngân hàng

 

21/09/2019 14h00-15h00 170 Hội trường Khoa Ngoại ngữ

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa TC – KT – NH

 

2 – Quản trị khách sạn

– Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

– Luật kinh tế

 

15h00 – 16h00

240 Hội trường Khoa Du lịch

Khoa Luật kinh tế

3 – Quản trị kinh doanh 14h00 – 15h00 95 P.02 Khoa Quản trị kinh doanh
4 – Kế toán 15h00 – 16h00 90 P.02 Khoa TC – KT – NH
5 Công nghệ thông tin

 

14h00-15h00 40 P.304 Khoa Công nghệ thông tin

File đính kèm: xem chi tiết

 

 

 

 

 

Check Also

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.