Lãnh đạo

LÃNH ĐẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Đang cập nhật…

 

Họ và tên: ThS. Lê Thanh

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Mạng máy tính

Số điện thoại: 0983 073 491

Email: lthanh@upt.edu.vn

Họ và tên: ThS. Đỗ Thị Kim Dung

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin

Số điện thoại: 0987 876 917

Email: dtkdung@upt.edu.vn