Báo cáo Năm

Báo cáo tình hình Khoa qua các năm học dưới đây:

NĂM HỌC KÝ HIỆU MÃ HÓA TẢI VỀ GHI CHÚ
  2013-2014   01-BCN-KCNTTTải về  
  2014-2015   02-BCN-KCNTTTải về  
  2015-2016   03-BCN-KCNTTTải về  
  2016-2017   04-BCN-KCNTTTải về    
  2017-2018   05-BCN-KCNTTTải về